Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
 
Одеська нац?ональна юридична академ?я - Альма-матер багатьох правознавц?в, як? приймають активну участь у розбудов? нашо? держави.

Гармон?чне по?днання пл?дно? прац? найкращих наукових кадр?в, нов?тн?х навчальних технолог?й з можливостями сучасно? матер?ально-техн?чно? бази - все це дозволило академ?? стати координац?йним центром юридично? науки та осв?ти Укра?ни, пров?дним навчальним закладом, в?домим далеко за ?? межами.

Фактично л?точислення юридичного закладу ведеться з середини
XIX стол?ття - в?д Р?шель?вського л?цею ?мператорського Новорос?йського ун?верситету. А дал? були юридичний факультет, пот?м - ?нститут Одеського державного ун?верситету, який у 1997 роц? був реформований в Одеську державну юридичну академ?ю.

У 1998 роц? академ?? було надано членство в асоц?ац?? ?вропейських ун?верситет?в. ? вже через 2 роки указом Президента Укра?ни - статус нац?онального закладу.

Одеська нац?ональна юридична академ?я пост?йно розвива?ться, впроваджу? нововведення до учбового процесу, який в?дпов?да? св?товим вимогам.

Сьогодн? юракадем?я ма? л?ценз?ю за вищим IV р?внем акредитац??, це дозволя? надавати вищу осв?ту на р?вн? квал?ф?кац?йних вимог спец?ал?ста ? маг?стра, за спец?альн?стю ' правознавство '.

Юридична академ?я у 2004 роц? при?дналася до Болоньского процесу, що робить ?? р?вною серед ун?верситет?в ?вропи, а академ?чн? документи про осв?ту визнаються у св?т?.

Випускники академ?? впевнен? в сво?му майбутньому завдяки
100-в?тсотковому державному розпод?лу. П?дписан? довгостроков? договори про п?дготовку спец?ал?ст?в для орган?в прокуратури Укра?ни, орган?в юстиц??, СБУ,МВС ,митно? служби, Пенс?йного фонду та ?н.

М?жнародн?м в?дд?лом юридично? академ?? налагоджен? тисни зв'язки с учбовими закладами Велико? Британ??, ?тал??, Н?меччини, США, Дан??, Угорщини, Рос??, Польщ? й Австр??. Практику?ться обм?н та стажування студент?в та викладач?в за кордоном. У навчальному процес? введено 4-х р?чне вивчення ?ноземних мов.

Юридичн? та соц?ально-гуман?тарн? дисципл?ни викладають висококвал?ф?кован? викладач?, серед яких понад 120 доктор?в наук, професор?в ? кандидат?в наук, доцент?в.

Одеська нац?ональна юридична академ?я ма? три спец?ал?зован? ради ?з захисту докторських ? кандидатських дисертац?й практично з ус?х наукових спец?альностей з правознавства.

В академ??, в семи ?? навчальних центрах у м?стах Укра?ни, а також у Болгар?? та Придн?стровськ?й Молдавськ?й Республ?ц? за денною, заочною та веч?рньою формами навчання здобувають осв?ту понад 10000 студент?в. Вони можуть опанувати вс? та?мниц? правознавства в р?зних структурних п?дрозд?лах.

* В академ?? функц?онують 7 факультет?в:
- Державного управл?ння ? м?жнародно-правових в?дносин,

- Цив?льно-правовий,

- Прокурорсько-сл?дчий,

- Соц?ально-правовий,

- Юридично? журнал?стики,

- Заочно? осв?ти,

- П?слядипломно? осв?ти,

3 ?нститути: ?вропейського права, адвокатури, п?дготовки профес?йних судд?в.

А також маг?стратура державно? служби, асп?рантура та докторантура.

До складу ОНЮА входить юридичне училище, де готують молодих спец?ал?ст?в-правознавц?в, зг?дно з введенням у держав? багатоступенево? вищо? осв?ти.

Сьогодн? в академ?? усп?шно працюють 24 кафедри.

Усп?шно функц?ону? кафедра в?йськово? п?дготовки, яка готу? оф?цер?в запасу, зокрема загальнов?йськово? спец?альност? та юстиц??.

Високояк?сна орган?зац?я процесу здобуття студентами знань, практичних навичок, зокрема в юридичн?й кл?н?ц? Probono, була б неможлива без кращо? серед вищих навчальних заклад?в матер?ально-техн?чно? бази.

Академ?я волод?? сучасними навчальними корпусами, обладнання яких в?дпов?да? м?жнародним стандартам осв?ти, гуртожитками - справжн?ми студентськими готелями, б?бл?отекою з ун?кальним читальним залом, абонементом, великим - понад п?в м?льйона примирник?в - книжковим фондом, ? зв'язком з багатьма б?бл?отеками св?ту. В юракадем?? використовують ?нновац?йн? технолог??, д?? лаборатор?я комп'ютерних технолог?й, ? комп'ютерн? класи.

Зв?сно, кер?вництво юридично? академ?? прид?ля? увагу р?зноб?чному вихованню майбутн?х юрист?в, представник?в ?нтелектуально? ел?ти сусп?льства. Для вс?х бажаючих д?? центр культури. Тренуватися студенти можуть у сучасному спортивному комплекс? з? стад?оном ? сьома залами ОНЮА - це все, чого можна бажати у студентськ? роки.

А головне - можлив?сть здобути як?сну юридичну осв?ту ? разом з дипломом впевнен?сть в завтрашн?м дн?.


 

Новый адрес сайта http://odesskiy.com

Рейтинг@Mail.ru