Предыдущая   На главную   Содержание
 
ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ им. А.С.ПОПОВА
 
На рубеж? минулого й нин?шнього стол?ть головним видом електричного зв"язку був телеграф.

В 1900 роц? в Одес? були в?дкрит? Вищ? курси телеграфних
механ?к?в, як? готували техн?к?в для п?вденно? частини тод?шньо? Рос??.
Будинок курс?в знаходився на Старопортофранк?вськ?й, 16.

У будинку курс?в проходили зас?дання першого окружного Одеського ком?тету, до складу якого входили викладач? В. Ф. Д?др?хсон - видатний електротехн?к та ?.О. Бухгейм - згодом професор ?нституту.

На з"?зд? зал?зничних електротехн?к?в ? начальник?в телеграф?в, який в?дбувався в Одес? (1897 р.), стало зрозум?лим, що електротехн?ка
'слабких' струм?в розкрива? широке коло проблем, як? потребують
окремого вивчення. Вагомим аргументом на користь цього була демонстрац?я О. С. Поповим на з"?зд? досл?ду бездротового
телеграфування, який викликав загальне захоплення ? овац?ю.

Практичн? потреби зв"зку в Одес? в пер?од революц?? та громадянсько? в?йни задовольнялись приватними рад?отелеграфними майстернями.

В 1919 роц? ц? майстерн? були реорган?зован? у перший в Рос?? Одеський державний рад?отелеграфний завод (ОРТЗ, Соф??вська, 8).

Науковими консультантами рад?олаборатор?? працювали професор
Л. ?. Мандельштам та доцент Н. Д. Папалекс? - обидва згодом всесв?тньов?дом? академ?ки.

В 1923 роц? ОРТЗ припинив сво? самост?йне функц?онування. В цьому ж роц? в?дновлю?ться навчальний процес у будинку колишн?х курс?в телеграфних механ?к?в, але вже як Одеський Вищий електротехн?кум сильних струм?в (ОВЕ) ?м. Гринька - колишнього м?н?стра осв?ти Укра?ни.

Випускникам ОВЕ надавалась квал?ф?кац?я ?нженера п?сля чотирьох рок?в навчання. В 1925 р. при Вищому електротехн?кум? створю?ться слабкострумове в?дд?лення з трьома невеличкими групами телеграф?ст?в, телефон?ст?в ? радист?в. З цього часу в Одес? почалась п?дготовка ?нженер?в зв"язку, перший оф?ц?йний випуск яких в?дбувся в 1925 роц?.

Восени 1929 року в?дбулася реформа осв?ти ? Вищий електротехн?кум став електротехн?чним факультетом Одеського пол?техн?чного ?нституту (ОП?).

У наступному роц?, зг?дно з Постановою ЦВК СРСР ? РНК СРСР (? 4/237
в?д 23 липня 1930 р.), на баз? електрофаку ОП? створю?ться Одеський ?нститут ?нженер?в зв"язку (О??З), перший випуск в якому в?дбувся
в 1931 роц?.

Директором О??З був призначений декан електрофаку ОП? С. Д. Ясиновський.

Новому навчальному закладу був вид?лений будинок курс?в телеграфних механ?к?в - Вищого електротехн?куму та шк?льний двоповерховий будинок на вулиц? Комсомольськ?й, 61. В 1930-1931 роках на цьому будинку добудували трет?й та четвертий поверхи ? в?н став навчальним корпусом ?нституту. А згодом - лабораторним корпусом.

П?д час становлення ?нституту, конструюванням ? виробництвом апаратури в рад?омайстернях ?нституту для потреб Червоно? Арм?? займався випускник 1931 року С. М. Плахотник - згодом один ?з заступник?в М?н?стра зв"язку СРСР, лауреат Державно? прем?? СРСР. Робота зд?йснювалась п?д безпосередн?м кер?вництвом заступника Наркомв?йськмора СРСР М. М. Тухачевського.

С. М. Плахотник - один з перших в Радянському Союз? сконструював телев?зор, робота якого демонструвалась у прим?щенн? Одеського театру опери та балету для учасник?в обласного з"?зду Рад. Згодом удосконалену модель цього телев?зора в?н подарував у 1933 р. Маршалу Радянського Союзу К. ?. Ворошилову в день святкування в Москв? р?чниц? Червоно? Арм??.

В 1935-1937 роках п?д кер?вництвом С. М. Плахотника були вперше в Радянському Союз? зд?йснен? дальн? передач? малострочного телебачення з Одеси в Москву.

В 1931-1937 роках навчальн? заклади зв"язку вс?х ступен?в Одеси
(О??З, техн?кум зв"язку, школа ФЗН) складали так званий комб?нат зв"язку.

Чимало дово?нних випускник?в ?нституту стали визнаними спец?ал?стами в галуз? електрозв"язку. Серед них доктори техн?чних наук, професори ?. С. Гоноровський, Г. 3. Айзенберг, А. М. З?нгеренко, П. ?. ?вдокимов, Лауреати Державних прем?й В. Ф. Жел?зов, С. М. Плахотник, А. А. Большой, Н. Н. Смирницький, В. Шумейко.

З 1937 року ?нститут очолював Володимир Андр?йович Надежд?н -
випускник во?нно? Академ?? зв"язку.

Початок Велико? В?тчизняно? в?йни застав ?нститут в пер?од його розкв?ту;

З перших дн?в в?йни розпочалась надзвичайно напружена робота, спрямована проти ворожо? навали. Певною м?рою цьому сприяли дово?нн? 'в?йськов?' групи випускник?в ?нституту, п?дготовка яких зд?йснювалась за спец?альними програмами. Завдяки цьому Червона Арм?я поповнилась значною к?льк?стю висококвал?ф?кованих командир?в п?дрозд?л?в зв"язку. Багато з них стали старшими оф?церами ? генералами. Наприклад, випускнику 1941 року Н. Н. См?рницькому було присво?но звання генерал-лейтенанта. П?сля в?йни за великий вклад в розвиток машинобудування в?н став Лауреатом Державно? прем?? СРСР. Деяк? випускники-зв"язк?вц? були учасниками надзвичайно важливих ?сторичних под?й. Так, випускник 1941 року Ф. Т. Канивченко керував орган?зац??ю зв"язку Верховного Головнокомандуючого на м?жнародних Тегеранськ?й ? Ялтинськ?й конференц?ях, а випускник 1934 року А. Г. Молдованов командував вузлом рад?озв"язку, через який проходила ?нформац?я в Москву ? Париж з м?сця п?дписання Акту про беззастережну кап?туляц?ю Н?меччини.

Та все це було пот?м. А в тривожний час на початку в?йни, коли йшов традиц?йний захист дипломних проект?в, молод? ?нженери, не чекаючи одержання диплом?в, йшли до в?йськкомат?в. Багато викладач?в ? студент?в добров?льно вступили в ряди винищувального батальйону, який н?с патрульну службу по захисту р?дного м?ста.

У липн? 1941 року йшла напружена п?дготовка ?нституту до евакуац??.
В лабораторних корпусах ?нституту на баз? нетранспортабельного обладнання - рад?останц??, телеграфно? лаборатор?? ? дизельно? електростанц?? гарантованого електропостачання - створювався вузол зв"язку Приморсько? арм??, який в?д?грав надзвичайно важливу роль в геро?чн?й оборон? Одеси. Значною м?рою, дякуючи ч?тк?й робот? зв"язку, Одеса залишилась незруйнованою, а лабораторн? корпуси як важлив? в?йськов? об"?кти зв"язку, - були знищен?. ?нститут було евакуйовано в м?сто Гур"?в, що знаходиться на п?вн?чному берез? Касп?йського моря. Але там ?нститут не зм?г розпочати свою роботу через в?дсутн?сть необх?дних прим?щень. Тому його в?дправили в м. Ташкент. Туди ж був евакуйований ? Московський ?нститут зв"язку. Для рац?ональн?шого використання викладач?в та лабораторного обладнання ?нститути були об"?днан?.

Директором об"?днаного ?нституту в кв?тн? 1942 року був призначений
В. А. Надежд?н. Вл?тку 1944 року було прийнято р?шення про в?дновлення д?яльност? Одеського електротехн?чного ?нституту ?нженер?в зв"язку (ОЕ??З).

Чимало зусиль для цього доклав колишн?й директор В. А. Надежд?н. Кер?вництво ?нститутом на початку 1945 року було знову покладено на
С. Д. Ясиновського. Стар? й нов? дово?нн? лабораторн? корпуси ?нституту
були в ру?нах ? в?дновленню не п?длягали.

У навчальному корпус? (нин? перший лабораторний) знаходився д?ючий н?мецький шпиталь.

В результат? неймов?рно важких орган?зац?йних заход?в по в?дселенню шпиталю, виготовленню навчальних мебл?в та перших лабораторних стенд?в, вже в жовтн? 1944 року був проведений перший п?сля зв?льнення Одеси в?д фашистських загарбник?в прийом в ?нститут 60 студент?в.

Студенти жили ? навчались в ?нститутських аудитор?ях. Нап?взруйнована буд?вля студентського гуртожитку на Манежн?й вулиц? була тимчасово надана викладачам, що поверталися до ?нституту, а в будинку на вулиц? Остров?дова знаходився штаб ОдВО. Незабаром, п?сля в?йни, там працював легендарний маршал Перемоги Г. К. Жуков, про що засв?дчу? установлений на будинку барель?ф.

Переможно зак?нчилась в?йна з г?тлеровською Н?меччиною. Але не вс? повернулися з в?йни. За Батьк?вщину в?ддали сво? життя багато викладач?в
? студент?в. Пам"ятник зв"язк?вцям, споруджений б?ля головного корпусу на кошти сп?вроб?тник?в ? студент?в - данина поваги живих до пам"ят? загиблих. Студенти-фронтовики внесли в ?нститутське життя атмосферу дисципл?нованост? й в?дпов?дальност?.

Це допомагало в орган?зац?? навчального процесу в пер?од велико? скрути пово?нного часу, позитивно впливало на наступн? покол?ння студент?в.

В 1948 роц? кер?вництво ?нститутом було доручено доценту Пишк?ну ?вану Петровичу. П?д його кер?вництвом в 1954 роц? силами студент?в ? викладач?в був побудований з трофейних рад?одеталей один з перших в СРСР експериментальний телецентр, який обслуговував Одесу.

Протягом ус??? сво?? ?стор?? ?нститут не був осторонь ? ф?зичного виховання. Спортивн? ?ндив?дуальн? ? командн? перемоги на змаганнях найр?зноман?тн?ших ранг?в утвердили за ?нститутом неабияку спортивну славу. Багато сил в?ддав ц?й справ? у пово?нний пер?од зав?дуючий кафедрою ф?звиховання ? спорту, колишн?й оф?цер-танк?ст Б. Д. Фрактман.

Поряд з навчальним процесом в?дроджувались ? активно розширювались науково-досл?дн? роботи. Досить згадати створення в 1959 роц? позам?ського наукового пол?гону, що розкинувся на п"яти гектарах земл?, ? Н?Р 'Метеор' п?д кер?вництвом А. ?. Хачатурова, на якому розпочинали свою наукову д?яльн?сть пров?дн? вчен? академ??.

Одесити й численн? гост? нашого м?ста з задоволенням слухають музику
?. О. Дуна?вського, що звучить з одеських курант?в, як? були створен? в ?нститут? в 1959 роц?. Робота курант?в стала сво?р?дним символом Одеси.

Початок навчально? роботи в новому прим?щенн? (вересень 1953 р.) став важливою, переломною под??ю в житт? ?нституту, певною м?рою новим його народженням. У новому прим?щенн? почали вчитись студенти, що вступили до ?нституту в 1954 роц?. ?х випуск в 1959 роц? дав найвагом?ш? за всю ?стор?ю ?нституту результати: 7 доктор?в ? 46 кандидат?в техн?чних наук. Робота деяких з них була удосто?на Державно? прем?? (?. Дежурний, А. Шутко),
Прем?? Ради М?н?стр?в СРСР (А. Жадан), Золото? медал? ВДНГ СРСР (А. Когут).

?нститут по праву пиша?ться такими випускниками, як лауреати Лен?нсько? прем?? А. А. Большой, В. Г. Попов, Н. Ф. Лукон?н, Л. М. Косой, лауреати Державно? прем?? С. М. Плахотник, В. ?. Король, В. Н. Тимофе?в, А. ?. Романов.

В 1953 роц? при ?нститут? був створений заочний факультет, в 1956 роц? - веч?рн?й факультет, в 1962 роц? - Кишин?вський УКП, в 1967 роц? Ки?вський заочнийфакультет, на основ? якого ? був створений Ки?вський ?нститут зв"язку. З 1965 року при ?нститут? д?? спец?ал?зована рада по захисту кандидатських дисертац?й з наукових спец?альностей: 'Теор?я, системи ? пристро? передач? ?нформац?? по каналах зв"язку' та 'Мереж?, вузли зв"язку ? розпод?л ?нформац??'. З того часу захищена 151 кандидатська дисертац?я.

В 1967 роц? Постановою Ради м?н?стр?в СРСР ?нституту присво?но ?м"я винах?дника рад?о О. С. Попова. А в 1980 роц? за усп?хи, досягнут? в п?дготовц? ?нженер?в зв"язку ? розвитку наукових досл?джень, Презид?я Верховно? Ради Укра?нсько? РСР нагородила ?нститут Почесною грамотою.

У 1966-1981 роках ?нститутом керував доктор техн?чних наук, професор Борис Петрович Кутас?н.

З 1981 по 2001 р?к ?нститут, а пот?м академ?ю очолював доктор техн?чних наук, професор ?ван Павлович Панф?лов.

У 2001 р. ректором ОНАЗ ?м. О. С. Попова був обраний професор Петро Петрович Вороб??нко.

Факультет / ?нститу Спец?альн?сть (спец?ал?зац?я) Вступн? випробування

** ?нформац?йн? мереж? 8.092402 - ?нформац?йн? мереж? зв'язку (?нформац?йн? мереж? зв'язку, Автоматичн? засоби зв'язку, ?нформац?йн? технолог?? ? системи у б?знес?, Програмне забезпечення ?нформац?йних мереж зв'язку, Моб?льний зв'язок, Безпека виробничих процес?в)
Математика (тестування)Укр. мова (диктант)

** Телекомун?кац?йн? системи :
8.092401 - Телекомун?кац?йн? системи та мереж? (Захист ?нформац?? у телекомун?кац?йних системах, Багатоканальний електрозв'язок, Волоконно-оптичн? системи передач?)
7.160103 - Системи захисту в?д несанкц?онованого доступу
Математика (тестування)Укр. мова (диктант)

** Навчально-науковий ?нститут рад?о, телебачення та електрон?ки : ---
8.090703 - Апаратура рад?озв'язку, рад?омовлення ? телебачення (Телебачення ? рад?омовлення, Системи зв'язку з рухомими об'?ктами) Математика (тестування)Укр. мова (диктант)

** Навчально-науковий ?нститут "Поштовий зв'язок"
6.092400 - Поштовий зв'язок (Мереж? поштового зв'язку)
7.092501 - Автоматизоване управл?ння технолог?чними процесами Математика (тестування) Укр. мова (диктант)

** Навчально-науковий ?нститут економ?ки та менеджменту
8.050107 - Економ?ка п?дпри?мства
8.050201 - Менеджмент орган?зац?й
Математика (тестування)Укр. мова (диктант)

** Навчально-науковий ?нститут проблем ?нформац?йного сусп?льства 6.040200 - Соц?олог?я
?стор?я (?стор?я всесв?тня, ?стор?я Укра?ни)(тестування), Укр. мова (диктант)
 

Новый адрес сайта http://odesskiy.com

Рейтинг@Mail.ru