Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
ОДЕССКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 
?вропейський ун?верситет ставить за мету формувати високоосв?чену, профес?йну ел?ту Укра?ни, в?льну ? творчу, здатну на самост?йне мислення ? активн? д?? в галуз? економ?ки, управл?ння та ?нформац?йних технолог?й на баз? глибоких найсучасн?ших наукових знань ? технолог?й, усв?домлення збалансованост? сусп?льних ?дей ? особист?сних устремл?нь.

Сьогодн? концепц?я ун?верситету не т?льки довела свою доц?льн?сть ? все повн?ше реал?зу?ться, а й набува? нового зм?сту досягнутого в рамках розвитку п?д впливом, соц?ально-пол?тичних чинник?в в Укра?н?, а також нових, зовн?шньоеконом?чних умов, зокрема в ?вроп?.

З часу заснування навчального закладу сформульована ? вт?лю?ться в життя концепц?я д?яльност? ун?верситету 'Вчись, працюючи!'. Вона передбача? ?дн?сть чотирьох основних завдань:

- орган?чне по?днання теор?? ? практики;
- глибоке знання основ нов?тн?х технолог?й;
- в?льне волод?ння англ?йською або н?мецькою мовами;
- виконання дипломно? роботи на баз? реальних даних ? матер?ал?в.

Роки розвитку ун?верситету зб?гаються з роками становлення незалежност? Укра?ни, формування ринкових в?дносин, роками боротьби за утвердження приватно? власност?, розвитку демократизац?? сусп?льно-пол?тичних в?дносин, ?нтеграц?йних процес?в у св?т?, як? як об'?ктивн? чинники, зумовили й нов? завдання ун?верситету.

Серед основних завдань:

- розвиток науково-досл?дницько? д?яльност?; формування системи та структури науково-досл?дницько? роботи; формування у студент?в практичних ум?нь, конкурентоспроможност? на ринку прац?;

- актив?зац?я заход?в щодо ?нтеграц?? в ?вропейський осв?тянський прост?р;

- по?днання в?тчизняного ? св?тового осв?тянського досв?д?в на баз? найсучасн?ших технолог?й, ?нтеграц?я укра?нського досв?ду у св?тову, насамперед ?вропейську систему осв?ти;

- ор??нтац?я фундаментальних ? профес?йних навчальних курс?в на св?тов? стандарти, виховання сучасно? культури мислення, що забезпечить випускникам можлив?сть швидко адаптуватися до зм?н як на в?тчизняному, так ? на заруб?жному ринках прац?;

- ширше впровадження в навчальний процес можливостей ?нтернету, ?нформац?йних технолог?й, повне матер?альне та кадрове забезпечення навчальних дисципл?н;

- впровадження в навчальний процес ориг?нальних спецкурс?в, програм ? проект?в;

- створення збалансовано? системи наступност? ? перспективи на баз? досягнутих можливостей ун?верситету, зд?йснення осв?тньою д?яльност? за ус?ма осв?тн?ми р?внями у р?зноман?тних формах, а також через асп?рантуру;

- створення сприятливих умов для гуман?тарного ? соц?ально-пол?тичного формування молод? за високими духовними, нац?онально-патр?отичними ц?нностями, здатно? до творчого ? критичного мислення, активних д?й заради затвердження принцип?в демократ??, добра ? справедливост?;

- розробка програм з в?дбору обдаровано? молод? до навчання в ун?верситет?, формування системи ц?льового набору, розвиток г?мназ?? '?вроленд', широке впровадження системи 'Ун?верситетськ? курси в середн?й школ?', початково? економ?чно? осв?ти в старших класах;

- удосконалення мереж? ф?л?й, п?днесення якост? ?х кадрового та матер?ального забезпечення.

*** ?стор?я ***

1989-1991 рр. - курсова п?дготовка з бухгалтерського обл?ку , основ п?дпри?мницько? д?яльност?, психолог?чн? трен?нги, видавнича д?яльн?сть, соц?олог?чн? досл?дження, б?знес-планування. Формування вищого навчального закладу.

1991р., липень - створення Укра?нського в?льного ?нституту-коледжу - вищого навчального закладу для п?дготовки спец?ал?ст?в з економ?ки, основ п?дпри?мництва та управл?ння в умовах ринкових в?дносин.

Жовтень - реорган?зац?я Укра?нського в?льного ?нституту-коледжу в Укра?нський ?нститут менеджменту. П?дготовка фах?вц?в з економ?ки, менеджменту, основ п?дпри?мництва ? б?знесу (двор?чний курс).

1992 р., лютий - перейменування в Укра?нсько-ф?нський ?нститут менеджменту ? б?знесу з правом надання повно? вищо? осв?ти. Вручення студентських квитк?в першим студентам.

Жовтень - оф?ц?йне надання юридичних прав вищого навчального закладу в статус? СП 'Укра?нсько-ф?нський ?нститут менеджменту ? б?знесу'- УФ?МБ.

1993 р., червень - отримання першо? л?ценз?? М?н?стерства осв?ти Укра?ни за напрямами:

0501 - 'Економ?ка'
0502 - 'Менеджмент'
1997 р., червень - перере?страц?я у ВЗО 'Укра?нсько-ф?нський ?нститут менеджменту ? б?знесу'.


1997 р., жовтень - перша акредитац?я М?н?стерства осв?ти Укра?ни Укра?нсько-ф?нського ?нституту менеджменту ? б?знесу за вищезазначеними напрямами осв?тньо-квал?ф?кац?йного р?вня 'спец?ал?ст'.

Вересень - в?дкриття асп?рантури.

Жовтень - надання права Вчен?й рад? ?нституту присвоювати вчен? звання доцента та професора.

1998 р., червень - отримання л?ценз?? на п?дготовку за напрямом 0804 - 'Комп'ютерн? науки'.

1999 р., червень - отримання нового статусу навчального закладу п?д назвою '?вропейський ун?верситет ф?нанс?в, ?нформац?йних систем, менеджменту ? б?знесу' - ?УФ?МБ.

В?дкриття маг?стратури, отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни за IV р?внем акредитац?? з напрям?в:

0501 - 'Економ?ка'
0502 - 'Менеджмент'
2002 р., лютий - отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму 0601 - 'Право'.

Червень - акредитац?я ун?верситету за напрямом. Отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму

0502 - 'Менеджмент'
0201 - 'Культура'.
Листопад - отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни за вс?ма вищезазначеними напрямами з включенням в?докремлених п?дрозд?л?в (АА N 235105).

Серпень - в?дкриття Б?знес-коледжу ?вропейського ун?верситету.

Кв?тень - отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму

0804 - 'Комп'ютерн? науки', спец?альн?сть : 'Експлуатац?я систем обробки ?нформац?? та прийняття р?шень'. 'Програмування для електронно-обчислювально? техн?ки ? автоматизованих систем' та з напряму
0915 - 'Комп'ютерна ?нженер?я', спец?альн?сть: 'Обслуговування комп'ютерних та ?нтелектуальних систем ? мереж'.
Липень - друга акредитац?я спец?альностей з напрям?в п?дготовки 'Економ?ка та п?дпри?мництво' ? 'Менеджмент' осв?тньо-квал?ф?кац?йного р?вня 'спец?ал?ст'

Отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму

0708 - 'Еколог?я', спец?альн?сть: 'Еколог?я та охорона навколишнього середовища'.


Вересень - отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни за 8 напрямами та 15 спец?альностями п?дготовки фах?вц?в, у т. ч. у в?докремлених п?дрозд?лах 24 м?ст Укра?ни (АА N 521214).

2003 р., лютий - отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму

1601 - '?нформац?йна безпека' та з напряму
0501 - 'Економ?ка ? п?дпри?мництво' (молодший спец?ал?ст).
кв?тень - отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму 0804 - 'Комп'ютерн? науки', спец?альн?сть: 7,080403 'Експлуатац?я систем обробки ?нформац?? та прийняття р?шень', 'Програмування для електронно-обчислювально? техн?ки ? автоматизованих систем' та з напряму 0915 - 'Комп'ютерна ?нженер?я', спец?альн?сть: 'Обслуговування комп'ютерних та ?нтелектуальних систем ? мереж'.

липень - друга акредитац?я спец?альностей з напрям?в п?дготовки 'Економ?ка та п?дпри?мництво' ? 'Менеджмент' осв?тньо-квал?ф?кац?йного р?вня 'спец?ал?ст'.

Отримання л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни з напряму 0708 - 'Еколог?я', спец?альн?сть: 'Еколог?я та охорона навколишнього середовища'.

вересень - п?дтвердження л?ценз?? М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни за 8 напрямами та 15 спец?альностями п?дготовки фах?вц?в, у т. ч. у ф?л?ях 24 м?ст Укра?ни (АА N 521214).

2004 р. - в?дкриття ф?л?? у Пирятин?.


Дов?дка в?д приймально? ком?с??
1. Умови прийому до Ун?верситету:

тестування (непредметне) профес?йно-психолог?чного характеру, платне - варт?сть 50 грн.
сп?вбес?да (за результатами тестування);
диктант з укра?нсько? мови;
подання документ?в (заява, анкета, догов?р).
Навчання проводиться укра?нською та рос?йською мовами.

2. Навчання платне:

Денна - в?д 2500 до 4600 за семестр;
Нед?льна - 2800 за семестр;
Заочна - 1700 за семестр;
Дистанц?йна - 1700 за семестр.
Можлива кредитна система навчання. Кредит нада?ться на безв?дсотков?й основ?, але п?д заставу. Студент зобов'язаний повернути кредит до зак?нчення ун?верситету
3. Терм?н навчання:

5 рок?в - денна/нед?льна (на баз? повно? загально? середньо? осв?ти);
5,5 рок?в - заочна/дистанц?йна (на баз? повно? загально? середньо? осв?ти);
3 роки - денна/нед?льна (на баз? неповно? вищо? осв?ти);
3,5 рок?в - заочна/дистанц?йна (на баз? неповно? вищо? осв?ти);
1,5-2 роки - на баз? повно? вищо? осв?ти.
4. У структур? Ун?верситету д?? та 4 факультети на яких проводиться п?дготовка за такими спец?альностями:

= ф?нанси, банк?вська справа, обл?к ? аудит, економ?ка п?дпри?мства та правове забезпечення п?дпри?мницько? д?яльност?, маркетинг, менеджмент зовн?шньоеконом?чно? д?яльност?, менеджмент орган?зац?й;

= ?нформац?йн? управляюч? системи та технолог??, ?нтелектуальн? системи прийняття р?шень, програмне забезпечення автоматизованих систем;

= правознавство;

= документознавство та ?нформац?йно-анал?тична д?яльн?сть;

= адм?н?стративний менеджмент в системах захисту ?нформац?? з обмеженим доступом;

= менеджмент безпеки п?дпри?мств

= еколог?я та охорона навколишнього середовища.

5. До послуг студент?в: б?бл?отеки ; молод?жне кафе ; тренажерний зал
дискозали ; медицинський центр ; оздоровчий комплекс та г?рськолижна база 'Едельвейс'

6. Необх?дн? документи:

Документ про осв?ту з додатком;
Ксерокоп?я паспорта (1,2,11 стор?нки);
Медична дов?дка (форма О-86 У);
4 фотокарточки розм?ром 3х4;
Ксерокоп?я ?дентиф?кац?йного коду;
Ксерокоп?я приписного св?доцтва (для юнак?в);

7. Умови прийому до Ун?верситету (друга вища осв?та): тестування профес?йно-психолог?чного характеру (платне 50 грн.); сп?вбес?да.

8. Терм?ни навчання на в?дд?ленн? ПДО (друга вища осв?та)

1,5 роки за спец?альностями:
маркетинг;
менеджмент орган?зац?й;
обл?к ? аудит;
2 роки за спец?альностями:
ф?нанси;
банк?вська справа;
економ?ка п?дпри?мства та правове забезпечення п?дпри?мницько? д?яльност?;
менеджмент зовн?шньоеконом?чно? д?яльност?;

9. Випускники Ун?верситету одержують:

диплом державного зразка;
диплом ?вропейського ун?верситету(м?жнародного зразку);
в ун?верситет? ? можлив?сть продовжити навчання в маг?стратур?, асп?рантур?, докторантур?

?сну? денна, нед?льна, заочна, дистанц?йна форми навчання.

Заочна форма навчання включа? в себе: становчу сес?ю - начитка лекц?й,
зимову екзаменац?йну сес?ю, л?тню екзаменац?йну сес?ю.

Студенти мають можлив?сть працевлаштування через ун?верситетську службу '?вроконсалт'

Дистанц?йна форма навчання явля?ться одн??ю з форм заочно?: в?дбува?ться 3 сес?? на р?к (установча сес?я - начитка лекц?й, зимова екзаменац?йна сес?я, л?тня екзаменац?йна сес?я). Установча сес?я трива? 3 дн? ? явля? собою консультац?? з дисципл?н, як? виносяться на сес?ю. Екзаменац?йн? сес?? (л?тня та зимова) тривають 6 дн?в, являють собою консультац?? з дисципл?н, винесених на наступну сес?ю, та складання ?спит?в ? зал?к?в.

Нед?льна форма - стац?онар для працюючих, навчання в?дбува?ться у п'ятницю з друго? половини дня та в суботу ? нед?лю з 9.00.

?ногородн? студенти забезпечуються житлом, наявн? 3 комфортабельн? гуртожитки. В залежност? в?д умов проживання оплата 150-400 грн. за м?сяць.

Наб?р на заочну та дистанц?йну форми навчання проводиться щоквартально.

Пройти вступн? випробування ?вропейського ун?верситету Ви можете вже зараз - приймальна ком?с?я працю? з понед?лка по п'ятницю з 9,00 до 17,00 в суботу та нед?лю з 10,00 до 15.00.

Б?льш детальну ?нформац?ю Ви можете отримати за тел. 450-64-90, 537-35-00 або за адресою: бульвар Академ?ка Вернадського, 16 В (к. 202, 2-й поверх).

Також можна скористатися електронною поштою

Email приймально? ком?с?? : admission@eufimb.edu.ua


 

Новый адрес сайта http://odesskiy.com

Рейтинг@Mail.ru